algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Dames2 B.V. (hierna te noemen Dames2) en opdrachtgever is van toepassing “De Nieuwe Regeling 2011, eerste herziening, juli 2013, rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011” (hierna te noemen DNR 2011), met in achtneming van de volgende bepalingen.

1.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel vernietigd mogen worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Dames2 zal de desbetreffende bepalingen vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1.4 Opdrachtgever wordt geacht DNR 2011 te kennen. Dames2 zal opdrachtgever, indien hij daar uitdrukkelijk om vraagt, onverwijld in het bezit stellen van DNR 2011.

2. Tarieven en kosten

2.1 Alle door Dames2 opgegeven of met haar overeengekomen tarieven en kosten zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

2.2 Een tevoren opgegeven of overeengekomen honorarium betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij Dames2 bij overeenkomen van de prijs bekende gegevens.

2.3 Afwijkingen van of wijzigingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden of gegevens kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van het honorarium.

2.4 Bij honorering van opdrachten op basis van bestede tijd, zoals bedoeld in artikel 51 DNR 2011, wordt afgerekend naar uurtarieven van de aan de opdracht werkende personen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Uitvoering

3.1 Dames2 zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren alsmede de belangen van opdrachtgever naar beste kunnen te behartigen.

3.2 Gedurende de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en Dames2 regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Desgewenst komen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst overeen hoe vaak een dergelijk overleg dient plaats te vinden.

3.3 Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang of het resultaat van de opdracht negatief beïnvloeden, zullen Dames2 en opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

4. Volmacht

4.1 In afwijking van hetgeen bepaald in artikel 7 lid 1 DNR 2011 treedt Dames2 bij de uitoefening van haar werkzaamheden altijd op als gemachtigde van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Wordt overeenkomstig artikel 4.1 de volmacht beperkt, danwel volledig uitgesloten, dan dienen partijen de (grenzen van de) bevoegdheden (van de werknemers) van Dames2 schriftelijk vast te leggen. Een vertraging in de planning als gevolg van de beperkte, danwel uitgesloten volmacht kan Dames2 nooit en op geen enkele wijze worden tegengeworpen indien deze te wijten is aan de door opdrachtgever genomen tijd voor het geven van een goedkeuring op een verzoek van Dames2.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Indien Dames2 op grond van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever gehouden is tot schadevergoeding, dan is Dames2 slechts gehouden de daaruit voortvloeiende rechtstreekse schade te vergoeden tot maximaal het bedrag van de overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden. In geen geval zal Dames2 aansprakelijk zijn voor gevolgschade, indirecte schade en/of immateriële schade hoe ook ontstaan en/of (verder) genaamd.

5.2 In aanvulling van het bepaalde in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.

5.3 Maakt Dames2 bij de vervulling van de opdracht gebruik van een ander persoon, dan is Dames2 op gelijke wijze aansprakelijk als voor zijn eigen tekortkomingen, tenzij de andere persoon door opdrachtgever is voorgeschreven.

5.4 Een opdracht moet worden voltooid voor of op de overeengekomen termijn. Overeengekomen termijnen betreffen geen fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn is een schriftelijke ingebrekestelling vereist alvorens verzuim kan intreden.

5.5 Dames2 is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ontstaan tijdens of in verband met uitvoering van zijn werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van bij Dames2 in dienst zijnd personeel. Opdrachtgever zal Dames2 vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van vorenbedoelde schade tegen Dames2 doen gelden.

6. Termijn ingebrekestelling

Een rechtsvordering uit hoofde van toerekenbare tekortkoming in de nakoming is niet ontvankelijk indien opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed Dames2 in gebreke heeft gesteld.

7. Aanvullende werkzaamheden

Uitbreiding of wijziging van de overeenkomst is slechts mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever. De hoogte van de vergoeding voor de uitbreiding of wijziging wordt vooraf tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

8. Betaling

Facturen worden maandelijks verstuurd en dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn betaald. Na het verstrijken van deze termijn is Dames2 gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.