Privacy Statement

Wie verwerkt persoonsgegevens

Dames2 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Dames2 internetsite.

De aard van internet in het algemeen en de Dames2 internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de Dames2 internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere door Dames2 ingeschakelde dienstverleners en/of hulppersonen.

Dames2 zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u wilt communiceren met Dames2 , een reservering wilt plaatsen of een inschrijving wilt verwezenlijken en/of andere diensten binnen de Dames2 internetsite wilt afnemen (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Dames2 verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de Dames2 internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten die via de Dames2 internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van Dames2, al dan niet via de Dames2 internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen Dames2 internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Dames2 uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

Dames2 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Gebruik van cookies en logbestanden

Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Dames2 internetsite bent. Dames2 gebruikt in sommige gevallen cookies. om het gebruik van de Dames2 internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Dames2 kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiks-gemak van de Dames2 internetsite.

De Dames2 internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Dames2 internetsite. Dames2 houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Dames2 internetsite.

Beveiliging

Dames2 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Dames2 toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

Dames2 kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Dames2 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Dames2 raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Dames2 Internetsite, kunt u contact opnemen via lies@dames2.nl